Beeldende Kunsten en Architectuur

Wetenschappelijke studie

Kunst is veelal een uitdrukking van wat leeft in een welbepaalde periode van de geschiedenis. Kunst kan derhalve slechts ten volle begrepen en eventueel geapprecieerd worden binnen die totale maatschappelijke context. Maar er is ook een dynamisch element. De samenleving beïnvloedt de kunst, maar zelf oefent de kunst ook een invloed uit op meerdere aspecten van die samenleving. Een totale en wetenschappelijk gefundeerde benadering is nodig bij de studie van diverse kunstuitingen. Als wetenschappelijke discipline beschikt de kunstwetenschappen over een aantal eigen methodes, andere worden ontleend aan de geschiedenis en de literatuurwetenschap. Ook de scheikunde, de natuurkunde en de materiaalwetenschappen leveren een belangrijke bijdrage, denk maar aan de studie van pigmenten, bind- en oplosmiddelen, gebruikte materialen, ouderdomsbepaling, enz. Aangezien kunst het resultaat is van de individuele beleving van de kunstenaar én van de ervaring van de toeschouwer, wordt bij de studie ook de hulp ingeroepen van de psychologie en van de esthetica als filosofische discipline.

Algemene opleiding ... én specialisatie

De studie Beeldende Kunst en Architectuur wil niet bepaald kunstcritici of recensenten opleiden. Toch komen heel wat afgestudeerden in die sector terecht. De studie is gericht op een kritische, wetenschappelijke vorming. Dat maakt het mogelijk om op een meer eenduidige manier over veelsoortige kunstuitingen te communiceren, onderzoek te verrichten, vergelijkingen te maken en waarderingen te expliciteren, zodat ook die weer voor discussie vatbaar worden. De major Beeldende Kunst en Architectuur biedt de mogelijkheid tot een diepgaande specialisatie in de studie van de bouwkunst en de plastische kunsten. De lesgevers zetten de studenten aan tot reflectie, zelfstandig onderzoek en tot kritische zingeving. Ze confronteren hen met problemen van kunsttheoretische en -filosofische aard. Daarnaast krijgen studenten ook te maken met meer ‘down-to-earth’-thema’s, zoals monumentenzorg of conservatie en restauratie van kunstvoorwerpen.

Onderwijs en onderzoek

Nauw verbonden met de optie Beeldende Kunst en Architectuur is de Studiecel voor Conservatie en Restauratie van Moderne en Actuele Kunst (CoReModAc). Die cel participeert samen met het departement Analytische Scheikunde van de Universiteit Gent, met de Hogeschool Gent – Academie en met het SMAK in het interdisciplinaire onderwijs- en onderzoeksproject ‘Behoudsmedewerker Hedendaagse Kunst / Patrimonium Consulting Agent’ waarin intensief wordt samengewerkt met binnen- en buitenlandse instanties. Daarnaast besteedt de leerstoel Karel Geirlandt aandacht aan het thematische en interdisciplinaire onderzoek van Moderne en Actuele Kunst in de vorm van symposia en publicaties.

Praktijk

Binnen de optie Beeldende Kunst en Architectuur zijn er stages voorzien die de student in contact brengt met de sector en waardoor de wisselwerking tussen theorie en praktijk kan worden getoetst.

Voor stages in de Beeldende Kunst wordt er samengewerkt met diverse musea met oude, moderne en hedendaagse collecties (voor tentoonstellingswezen, collectiebeheer, restauratie-ateliers van moderne en actuele kunst, publiekswerking enz.). Mogelijkheden zijn er ook in galerijwezen, kunstencentra, VRT, kunstkritiek en curatorschap. Erasmusstudenten worden sterk aangespoord stage te lopen in het buitenland.

Voor stages in het veld van de architectuur en de monumentenzorg bestaat samenwerking met Diensten Monumentenzorg op stedelijk, provinciaal en Vlaams niveau, evenals met de Monumentenwacht Vlaanderen, het Vlaams Architectuurinstituut en het Vlaamse Architectuurarchief, het Contactforum voor erfgoedverenigingen (VCM) enz. Met betrekking tot de studie van het interieur en de kunstnijverheid zijn er stagemogelijkheden in diverse musea o.a. Zilvermuseum Sterckshof, Design Vlaanderen, ModeMuseum enz.

Naar Europa

Door de medewerking van de afdeling Beeldende Kunst en Architectuur aan het LLP-programma (Erasmus) is het voor de studenten mogelijk een deel van hun opleiding in een ander Europees land te volgen. Dat kan tijdens het eerste semester van het derde jaar bachelor.